BKB WAWTOM oferuje działalność w zakresie:

 1. współpracy konstrukcji z podłożem:
  • opinie w zakresie:
   • oceny stanu technicznego konstrukcji, w szczególności fundamentów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, sakralnych, obiektów hydrotechnicznych, obiektów inżynieryjnych,
   • oceny stateczności skarp i zboczy, nasypów i wykopów budowlanych,
  • opinie i ekspertyzy geotechniczne dotyczące współpracy konstrukcji z podłożem,
  • projekty budowlane i wykonawcze w zakresie:
   • zabezpieczania skarp i zboczy,
   • zabezpieczania stateczności dna i skarp wykopów i nasypów,
   • wzmacniania posadowienia fundamentów istniejących obiektów budowlanych, w tym zabytków, m.in. za pomocą mikropali wciskanych, wieconych itp.,
   • wzmocniania konstrukcji ( stalowych, żelbetowych i ceglanych) taśmami z włókien węglowych, aramidowych,
   • wzmacniania i ulepszania podłoża gruntowego pod projektowane obiekty budowlane,
   • odwodniania wykopów pod obiekty budowlane,
   • ograniczenia napływu wód gruntowych do wykopów metodami iniekcyjnymi,
   • zabezpiaczenia obiektów przed zawilgoceniem wodą pochodzącą z gruntu,
  • nadzory na budowach:
   • autorskie - w ramach sporządzonego projektu budowlanego,
   • nad próbnymi obciążeniami pali,
   • inwestorskie,
   • pełnienie funkcji kierownika robót, np. iniekcyjnych, mikropalowych,
 2. wykonawstwa konstrukcyjnego i geotechnicznego w zakresie:
  • wzmocnienia podłoża gruntowego w obrębie projektowanych inwestycji w ramach przygotowania podłoża,
  • wzmacniania posadowienia fundamentów istniejących budynków i budowli przy zastosowaniu technologii mikropalowania z użyciem prefabrykatów wciskanych, wierconych i iniektowanych oraz formowanych w gruncie technikami iniekcyjnymi (wszelkiego typu obiektów budowlanych w tym hydrotechnicznych i zabytkowych),
  • remontów i wzmacniania podziemnych konstrukcji (obiektów budowlanych) współpracujących z gruntem (np. żelbetowe konstrukcje rusztowe na mikropalach, stalowe ściągi spinające konstrukcje, przywracanie ciągłości spękanych elementów konstrukcyjnych na drodze iniekcji oraz zszycia prętami wklejanymi w konstrukcję na żywicę),
  • zabezpieczenia ścian wykopów fundamentowych oraz konstrukcji oporowych metodami kotwiarskimi oraz z zastosowaniem lekkiej obudowy złożonej z żelbetowego płaszcza torkretowego oraz gwoździ gruntowych,
  • wzmacniania i zabezpieczenia ścian wykopów fundamentowych,
  • odwodnienia wykopów,
  • stabilizację osuwisk przy pomocy gwoździowania i drenażu,
  • ochrony budowli przed wodą i wilgocią zawartą w gruncie (izolacja fundamentów, przesłony filtracyjne, drenaże pionowe i poziome),
  • ochrony obiektów hydrotechnicznych przed zjawiskami filtracyjnymi za pomocą pionowych systemów drenażowych (barier drenażowych), stabilizacji skarp tych obiektów kotwionymi obudowami z torkretu (siatek przeciwerozyjnych) itp.

Biuro Konstrukcyjno Budowlane WAWTOM Anna Gniwek

ul. Malborska 14b/46

03-286 Warszawa

tel. 606-275-277

e-mail: biuro@bkbwawtom.nazwa.pl

NIP:921-180-16-41 REGON: 146988350